Let us
inspire you
to become
a safe and
sustainable
company

Beheer van gevaarlijke stoffen

Werk je met gevaarlijke stoffen? Of ben je een SEVESO-bedrijf? Wij waarborgen de veiligheid en preventie overeenstemmend met de laatste nieuwe wetgeving.

Opslag van gevaarlijke producten

Beschik jij ook over een opslagruimte of opslagtanks voor gevaarlijke goederen? Dan weet je dat hier risico’s aan verbonden zijn zowel naar bedrijfsvoering toe als naar de nabijgelegen leefomgeving en het milieu.

Wens je een analyse van de (milieu)veiligheid van de op- en overslag van chemische producten in je vestiging?

ABESCO beschikt over een 25-tal ervaren consultants met specialisaties binnen arbeidsveiligheid, brandveiligheid, milieu en ADR waarvan een aantal consultants eveneens kunnen bogen op ervaringen binnen de chemische sectoren.

Zij voeren een productanalyse uit op basis van de beschikbare veiligheidsinformatiebladen en analyseren de opslagcapaciteiten en verpakkingswijzen. De bouwtechnische gegevens van de opslagruimten en de beschikbare brandbeveiligingsmaatregelen worden ter plaatse bekeken en geanalyseerd.

Vervolgens wordt de conformiteit van de actuele status van de op- en overslag van chemische producten t.o.v. Vlaamse en Belgische wettelijke bepalingen met name Vlarem, Codex/ARAB vastgesteld. Hierin kunnen volgende topics meengenomen worden: productanalyse, opslagruimte (inkuiping, aarding, stellingen, afstandsregels, …), brandbeveiligingsinstallaties, handelingen (intern noodplan, organisatie, vakbekwaamheid, …), …

Preventieplan SEVESO-bedrijven

Het samenwerkingsakkoord legt verplichtingen op aan SEVESO-inrichtingen met betrekking tot de beheersing van de gevaren verbonden aan de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Deze verplichtingen verschillen naargelang het een lagedrempel- of een hogedrempelinrichting betreft.

Voor de lagedrempelbedrijven geldt weliswaar niet de verplichting tot het opmaken van een veiligheidsrapport door een VR-deskundige, doch zij dienen te beschikken over een preventieplan waarin alle maatregelen worden beschreven die het bedrijf genomen heeft om calamiteiten, die kunnen leiden tot externe risico’s, te voorkomen of de omgevingsimpact ervan te beperken.

ABESCO verenigt meerdere deskundigen die zowel beschikken over een ruime ervaring als preventieadviseur, als milieudeskundige en/of als brandpreventiespecialist. In het kader van het opstellen van een preventieplan voor je bedrijf wordt eerst een risicoanalyse uitgevoerd waarbij de verschillende gevaren worden geïdentificeerd, de aanwezige beheersmaatregelen worden gedocumenteerd (structureel, organisatorisch en interventie) en de restrisico’s worden geëvalueerd.

Aan de hand van deze analyse wordt een gestructureerd preventieplan opgesteld. Indien gewenst staan de ABESCO-deskundigen ook in voor de coördinatie en implementatie van de noodprocedures. We denken hierbij aan de opleiding van interventieploegen, het informeren en trainen van werknemers, het organiseren en begeleiden van evacuatieoefeningen, …

Toepasselijke regelgeving: het samenwerkingsakkoord betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn van 21 juni 1999 (gewijzigd op 1 juni 2006), is de omzetting van de SEVESO II-richtlijn naar Belgisch recht.

GHS/CLP

Deze nieuwe regelgeving met betrekking tot classificatie, labeling en verpakking van chemicaliën heeft o.a. implicaties op de veiligheidsinformatiebladen en de gevarensymbolen van de gevaarlijke producten. We begeleiden je van A tot Z bij het implementeren van deze nieuwe regelgeving in je bedrijfsprocessen.

Ook voor opleidingen (link naar opleidingen) kan je hiervoor bij ons terecht.

Toepasselijke regelgeving: de CLP-verordening staat voor Classification, Labeling and Packaging (indeling, etikettering en verpakking). De CLP-verordening is in januari 2009 in werking getreden.