Let us
inspire you
to become
a safe and
sustainable
company

Sloopopvolgingsplan

In Vlaanderen dient een sloopopvolgingsplan (SOP) opgesteld bij de sloop van grotere gebouwen en voor opbraak van verhardingen, wegen en kunstwerken. ABESCO beschikt over verschillende Tracimatdeskundigen die deze SOP opstellen.

Wat is een sloopopvolgingsplan?

Het sloopopvolgingsplan heeft tot doel de afvalstoffen te identificeren en te kwantificeren die vrijkomen bij een sloop of opbraak. Door voorafgaand aan de sloop een grondige studie uit te voeren over de afvalstoffen kunnen deze gepast gescheiden worden bij de sloop en wordt vermeden dat herbruikbare materialen worden gecontamineerd met gevaarlijke afvalstoffen zoals asbest, teer, PCB,…
Indien het sloopopvolgingsplan wordt opgemaakt door een Tracimat-deskundige en de sloop ook door de Tracimat-deskundige wordt opgevolgd kan het vrijkomend puin bestempeld worden als laagmilieurisicopuin (LMRP) en voordeliger aangeleverd worden aan recyclagebedrijven.

Wanneer is een sloopopvolgingsplan verplicht?

Bij wet is in Vlaanderen een sloopopvolgingsplan verplicht bij de sloop van niet louter residentiële gebouwen groter dan 1.000 m3 en residentiële gebouwen groter dan 5.000 m3. Voor de sloop van kunstwerken zoals bruggen is ook een sloopopvolgingsplan verplicht. Ook voor de opbraak van wegenis en rioleringen vanaf 250 m3 en waarvoor een omgevingsvergunning is vereist moet een sloopopvolgingsplan opgesteld worden. Indien men het vrijkomend puin wenst af te zetten als LMRP zal het sloopopvolgingsplan moeten goedgekeurd worden door een sloopbeheerorganisatie (bijv. Tracimat).

Hoe wordt het sloopopvolgingsplan gebruikt?

Het sloopopvolgingsplan wordt op basis van een grondige inspectie opgesteld door de Tracimat-deskundige. Deze maakt het sloopopvolgingsplan over aan Tracimat voor goedkeuring. Het sloopopvolgingsplan moet ook toegevoegd worden aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Bij aanvang van de sloop meldt het sloopbedrijf dit aan Tracimat en kunnen verwerkingsattesten worden aangevraagd.

Na verwijderen van de gevaarlijke afvalstoffen vraagt het sloopbedrijf een controlebezoek van de Tracimat-deskundige. Deze bevestigt al dan niet de goede uitvoering. Op basis van dit controleverslag kan de aannemer verwerkingstoelatingen verkrijgen voor LMRP. Op het eind van de sloop vraagt het sloopbedrijf het sloopattest aan. Dit is het ultieme bewijs van dat de sloop selectief gebeurde.