Let us
inspire you
to become
a safe and
sustainable
company

Transport van gevaarlijke producten

Het transport van gevaarlijke producten brengt risico’s met zich mee. Om deze te beperken neem je de nodige maatregelen met betrekking tot gevarencategorieën, zekeringen, verpakkingen, merktekens en documentatie. Wij helpen je voldoen aan alle regels.

Ladingzekering

ABESCO kan een onafhankelijke doorlichting uitvoeren en nagaan hoe ladingen in jouw bedrijf gestuwd worden en of dit in overeenstemming is met de Europese richtlijnen voor beste praktijken over het zekeren van lading voor wegtransport.

We analyseren hoe de ladingen zijn opgebouwd en aan welke krachten ze kunnen blootgesteld worden. Op die manier wordt de vereiste mate van ladingzekering bepaald. Deze zal vergeleken worden met de huidige stuwage en waar nodig zullen extra maatregelen of alternatieven voorgesteld worden.

Vervoer of verzend je regelmatig goederen? Vergeet dan niet dat je medeverantwoordelijk bent voor de ladingzekering. Ken je de verplichtingen? Weet je hoe je ze in de praktijk toepast?

Op 10 september 2009 traden de wettelijke bepalingen omtrent het zekeren van de lading getransporteerd door voertuigen op Belgisch grondgebied in werking. Hierbij wordt een gedeelde verantwoordelijkheid gelegd bij de verpakker/verlader en de vervoerder. De verpakker/verlader moet voor stabiele ladingseenheden zorgen (“de 26°-test”) en de vervoerder voldoende schriftelijke informatie geven. De vervoerder zal instaan voor het gepast zekeren van de lading zodat referentiekrachten tijdens het rijden kunnen opgevangen worden.

Aanvullend kan ABESCO op maat opleidingen (doorlinken naar opleidingen) ladingzekering aanbieden.

Veiligheidsadviseur ADR

Is jouw bedrijf betrokken bij het transport, het vullen, het laden en/of het lossen van gevaarlijke stoffen over de weg, per spoor of over de binnenwateren? Dan dien je waarschijnlijk een gediplomeerd ADR veiligheidsadviseur (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) aan te stellen.
Deze specifieke veiligheidsadviseur zal er mee voor zorgen dat jouw transportgerelateerde activiteiten optimaal en volledig volgens de laatste regelgeving verlopen. ABESCO kan je bijstaan met onafhankelijk advies of kan je intern aangestelde werknemer ondersteunen op specifieke onderdelen zoals het opmaken van procedures of vervoersdocumenten, het uitvoeren van audits, het opleiden van uw werknemers.

ABESCO beschikt over ADR-deskundigen die kunnen optreden als volwaardig extern veiligheidsadviseur (met uitzondering van klasse 1, 2 en 7) waar zij instaan voor de wettelijke taken.

ADR scan of doorlichting

Wens je een onafhankelijke doorlichting van je transportgerelateerde activiteiten waar gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn?

Via een ABESCO doorlichting (quick scan) van je activiteiten met (mogelijk) gevaarlijke materialen, kan nagegaan worden welke bepalingen van de ADR-regelgeving voor jouw transportactiviteiten geldend zijn. Bovendien wordt de conformiteit van de huidige werking en geïmplementeerde procedures afgetoetst aan de geldende ADR-voorschriften.

Onze ABESCO expert zal er nadien mee voor zorgen dat uw transportgerelateerde activiteiten optimaal en volledig volgens de laatste regelgeving verlopen.