Let us
inspire you
to become
a safe and
sustainable
company

Risicoanalyse

De risicoanalyse is één van de belangrijkste managementinstrumenten voor het beheren van risico’s binnen preventiebeleid. Met een risicoanalyse wenden we verschillende methoden aan om potentiële gevaren op te sporen, risicofactoren te bepalen en risico’s te evalueren.

Basisdiensten

ABESCO helpt je bij het uitvoeren van arbeidsongevallenonderzoeken en het aftoetsen van de bevindingen van dit onderzoek aan bestaande risicoanalyses. Risicoanalyses leven vaak niet binnen een organisatie en zijn allesbehalve dynamisch. Wij dynamiseren jouw risicoanalyses!

De risicoanalyse is één van de belangrijkste managementinstrumenten voor het beheren van risico’s binnen preventiebeleid. Concreet impliceert dit dat de kwaliteit van de risicoanalyses bepalend is voor de kwaliteit van jouw preventiebeleid.

De ABESCO experts arbeidsveiligheid helpen jou op een participatieve en planmatige manier een draagvlak te creëren voor het gebruik van deze risicoanalyses. Een evenwichtige risicoanalyse waarin de 7 welzijnsdomeinen aan bod komen, wordt altijd overlegd met de preventieadviseurs arbeidsgeneeskunde/ ergonomie/ psychosociale aspecten van de EDPBW (Externe Dienst Preventie en Bescherming op het werk)

ABESCO beheerst verschillende methodes voor uitvoering van risicoanalyses zoals Sobane of Kinney en in functie van de specifieke behoeften wordt de meest geschikte techniek weerhouden. De SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico’s werd ontwikkeld voor een dynamisch en doeltreffend risicobeheer en omvat vier tussenniveaus: Screening (opsporing), Observatie, Analyse en Expertise). De methode van Kinney geeft aan de factoren waarschijnlijkheid (W), blootstelling (B) en ernst (E) een bepaalde waarde. Na vermenigvuldiging bekomt de gebruiker de risicograad (R = W x B x E) van het onderzochte risico. De analyse van specifieke risico’s vergt het gebruik van bijzondere analysetechnieken. Het gebruik van bijvoorbeeld de Kinney-methode is in dit geval ontoereikend.

Je kan bij ABESCO ook terecht voor andere risicoanalyses zoals explosierisico’s, blootstellingsrisico’s aan chemische agentia en procesrisico’s enz.

Elektrische installaties

Industriële elektrische installaties dienen conform het KB van 04/12/2012 onderworpen te worden aan een risicoanalyse. Elke werkgever is verplicht om deze risicoanalyse uit te voeren.

Het rapport van de risicoanalyse van de elektrische installatie bestaat uit:

  • Het technisch dossier met beschrijving van de elektrische installatie;
  • De risicobeoordeling en de bijkomend te nemen preventiemaatregelen;
  • De vereiste bekwaamheden om interventies uit te voeren aan de elektrische installaties;
  • Keuringsattest van de risicoanalyse van de elektrische installatie volgens het AREI.

 

Bij de corrigerende acties kan ABESCO u eveneens bijstaan. Zo kunnen we voor u:

  • Ontbrekende draadschema’s opstellen;
  • De uitwendige invloedsfactoren bepalen;
  • Explosieveiligheidsdocument opstellen;
  • Opstellen van procedures en instructies voor interventies;
  • Opleidingen BA4/BA5 verzorgen.

Metingen

Metingen laten toe risico’s te objectiveren. De blootstelling van werknemers aan chemische stoffen, biologische agentia (bijv. Legionella) en lawaai kan door onze deskundigen beoordeeld worden. In functie van de situatie wordt een specifiek meetplan opgesteld. De bemonsteringen en observaties van de werkomstandigheden gebeuren steeds door onze deskundigen. Voor de uitvoering van de analyses werkt ABESCO samen met toonaangevende laboratoria.

Je ontvangt van ons niet enkel een meetrapport maar, indien nodig, ook een advies om de werksituatie te verbeteren en een voorstel van meetprogramma conform NBN 689.

Het opstellen van een Legionellabeheersplan behoort eveneens tot de mogelijkheden.